ارزیابی تامین‌کنندگان شرکت صنایع فولاد مازندران با بهره گیری ازتکنیک‌های MADM

مدل‌های هزینه کل مالکیت[1](TCO)

مدل‌های بر پایه TCO کوشش در به حساب آوردن کلیه هزینه‌های خرید که در چرخه خرید اتفاق
می افتد دارند. الرام ]33[  اظهار داشت که هزینه‌های قبل از خرید، هنگام خرید و بعد از خرید تفاوت دارند. مدل‌های بر اساسTCO که برای انتخاب تامین‌کننده به کار می طریقه اساسا شامل اختصار و تعریف کردن اغلب هزینه‌های مربوط به انتخاب فروشنده و تنظیم و حساب کردن قیمت واحدی می باشد که توسط تامین‌کننده اعلام می گردد. برای سازمان‌های بزرگ که حساب‌های آنها به صورت کامپیوتری انجام می گردد روشی تحت عنوان سهم هزینه [2]توسط تیمرمن]67[ ارائه شده می باشد. این روش تمام هزینه‌های مربوط به کیفیت، تحویل و سرویس را جمع ‌آوری نموده و مشخص می‌نماید که کدام به عنوان سود و کدام به عنوان هزینه بایستی در واحد قیمت به حساب آیند]26[ ترچا و مونزکا]48[، کلمنز و اسمیتکا]63[، روش حل هزینه کل مالکیت را با سیستم‌های نرخ دهی جهت شاخصهایی مانند سرویس یا تحویل به موقع را بکار بردند که به حساب آوردن هزینه این دو معیار مشکل تر از بقیه می‌باشد.

2-2-1-6-3 : مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی[3]

فرمول‌بندی مناسب یک مساله تعریف درست تابع هدف و محدودیت‌ها سبب تصمیم‌گیری صحیح توسط تصمیم‌گیرنده می گردد. مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی مدل‌هایی هستند که در آن ها متغیر‌های تصمیم‌گیری در قالب یک تابع هدف که بایستی بیشینه در حالت دستیابی به حداکثر سود یا کمینه در حالت دستیابی به کمترین هزینه گردد، فرموله گردد. مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

1- برنامه‌ریزی ریاضی[4]   2- برنامه‌ریزی عدد صحیح[5]   3- برنامه‌ریزی آرمانی[6]

[1] Cost share

[3] Matehmatical Programming Models

[4] Mathematical Programming

[5] Mixed Integer Programming

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[6] Global Programming

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف فرعی

  • تعیین وزن هر یک از شاخص‌ها و زیر شاخص‌ها در فرایند انتخاب تامین کننده
  • تعیین ویژگی‌ها، مزیت‌ها و معایب تامین‌کنندگان
  • کمک به شرکت جهت افزایش کارایی با انتخاب بهترین تامین‌کننده

                    .مطالعه و مطالعه روش‌ها و مدل‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه و انتخاب روش یا ترکیب روش‌های مناسب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارزیابی تامین‌کنندگان شرکت صنایع فولاد مازندران با بهره گیری ازتکنیک‌های MADM با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه