ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش

در پژوهش حاضر به ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی مازندران با بهره گیری از مدل تحلیل پوششی داده‎ها پرداخته خواهد گردید. بر این اساس اهداف اصلی و فرعی پژوهش مطابق آن چیز که که از مدل تحلیل پوششی داده‎ها و نیز الگوی مفهومی پژوهش قابل استخراج می باشد بدین تبیین خواهند بود:

هدف اصلی:

 • ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران.

اهداف فرعی

 • فراهم آوردن اطلاعات ضروری و مفید برای مدیران بانک به مقصود بهبود در فرآیند برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع.
 • تجزیه و تحلیل کارایی شعب بانک به مقصود شناسایی نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود.
 • یافتن راهکاری موثر به مقصود ارزیابی عملکرد شعب بانک.
 • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان مازندران.
 • تعیین منابع ناکارآمدی واحدها ی بانک کشاورزی مازندران.

1-6 سوالات (فرضیه های) پژوهش

سوال اصلی:

عملکرد شعب بانک کشاورزی مازندران با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

سوالات فرعی:

 

 1. کارایی نسبی هرکدام از شعب بانک کشاورزی مازندران چیست؟
 2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناکارا کدامند؟
 3. کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه می باشد؟
 4. منابع ناکارآمدی هر کدام از واحدها کدامند؟

 

1-7  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

ارزیابی عملکرد

تعریف مفهومی: ارزیابی عملکرد برآوردی انتقادی و کاوشگرانه از فعالیت های مختلف یک سازمان می‎باشد همانطوری که برای حفظ سلامتی، مقامات و مسؤلین پزشکی و بهداشتی به همه توصیه می کنند که یک سری معاینات دوره ای از بدن انجام دهند. همین گونه هر سازمانی برای بدست آوردن نتایج کاری، بایستی ارزیابی دوره ای از عملکرد خود و واحدهای تابعه داشته باشد ( شرمن[1]، 1985).

[1] Sherman

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی:

 • ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران.

اهداف فرعی

 • فراهم آوردن اطلاعات ضروری و مفید برای مدیران بانک به مقصود بهبود در فرآیند برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع.
 • تجزیه و تحلیل کارایی شعب بانک به مقصود شناسایی نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود.
 • یافتن راهکاری موثر به مقصود ارزیابی عملکرد شعب بانک.
 • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان مازندران.
 • تعیین منابع ناکارآمدی واحدها ی بانک کشاورزی مازندران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران  با فرمت ورد