تأثیر فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

 کارکردهای فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی در واقع بخش مکمل عملکرد سازمان می­باشد. غنای این فرهنگ سبب ایجاد همدلی در میان تک تک اعضای یک سازمان شده و به آن­ها کمک می­کند تا همگی خود را در یک صف ببینند. نقشی که فرهنگ سازمانی در یک سازمان اعمال می­کند به عملکرد فرهنگ سازمانی و نیز تاثیرات آن بر بخش­های گوناگون سازمان تقسیم می­گردد. فرهنگ سازمانی کارکردهای زیادی دارد که به بعضی از آن­ها تصریح می­گردد.

 • بین فرهنگ سازمانی با اثربخشی شخصی و اثربخشی رهبری و با رضایت شغلی ارتباط قوی هست (طوسی؛1389: 155).
 • فرهنگ سازمانی موجب کنترل رفتار، برقراری ثبات در شیوه های انگیزش و هویت بخشی سازمان شده و تعیین کننده مرز سازمانی می باشد یعنی سازمانها را از هم تفکیک می ‌کند
 • نوعی احساس هویت در وجود اعضای سازمان تزریق می ‌کند.
 • باعث می­گردد که در افراد نوعی تعهد نسبت به چیزی به وجودآید که ان چیز بیش از منابع شخصی فرد می باشد (محمودی؛1384).
 • فرهنگ یک هویت گروهی می­سازد که این هویت، به اعضای گروه در متناسب سازی و انطباق خویش با سیاست­ها، ماموریت­ها و هدف­های سازمان کمک می­کند(ابراهیمی بجدنی؛1391)
 • فرهنگ سازمانی به عنوان یک کنترل­کننده اجتماعی جهت تقویت رفتارهای مشخص و ارزش­های غالب اقدام می­کند.
 • فرهنگ سازمانی بر روی تمام تعاملات سازمانی اثر گذار می­باشد(طوسی؛1389: 155).

 

2-2-6) انواع فرهنگ­های سازمانی

برای شناسایی فرهنگ یک سازمان، مطالعه در زمینه فرهنگ­های مختلف ضروری می باشد. از این رو صاحب­نظران برای تشخیص نوع فرهنگ شاخص­هایی را ارائه نموده­اند. انواع فرهنگ سازمانی را بر اساس الگوی اقتضایی می­توان به تبیین زیر طبقه­بندی نمود(ابراهیمی بجدنی؛1391):

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرهنگ مکانیکی: در سازمان­هایی با فرهنگ مکانیکی، باورهای مشترک بیش­تر متوجه ساختار رسمی، قوانین و مقررات ، روش­ها و  رویه­های استاندارد می باشد.

فرهنگ ارگانیکی: در سازمان­هایی با فرهنگ ارگانیک، باورهای مشترک عموماً بر ساختار غیر رسمی استوار می باشد و بیش­تر تاکیدها بر نتیجه و عملکرد می باشد نه وسیله و ابزار کار.

همچنین آگاهی از این موضوع که فرهنگ سازمانی دارای ویژگی­های عمومی می باشد بدین معنی می باشد که سازمان دارای فرهنگ­های فرعی می باشد. فرهنگ­های فرعی عبارتند از(Foscarini,2012):

فرهنگ حاکم: ارزش­های اصولی که اکثریت اعضای سازمان در آن مشترک هستند

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • اهداف پژوهش

براساس مطالب یاد شده در اظهار مسئله و اهمیت موضوع پژوهش، هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان می باشد. پس هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند:

 • سنجش اندازه رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
 • سنجش اندازه عدالت رویه­ای در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
 • سنجش اندازه عدالت تعاملی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
 • سنجش اندازه عدالت توزیعی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
 • سنجش بُعد جمع­گرایی فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
 • سنجش بُعد تکریم فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

                       تعیین ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی از طریق فرهنگ سازمانی در سازمان تامین                            اجتماعی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلانبا فرمت ورد