ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر بهره گیری بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت در استان گیلان

چهارچوب نظری پژوهش

با عنایت به ادبیات نظری پژوهش به مطالعه فاکتورهای تاثیرگذار بر بهره گیری بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت (مطالعه موردی: استان گیلان)” می پردازد و مدل مفهومی پژوهش به صورت شکل زیر نشان داده شده می باشد.

در این مدل مفهومی پژوهش فاکتورهای اثرگذار پس از مصاحبه و نظر سنجی از متخصصین و اساتید، شامل 6 عامل اصلی بوده می باشد (عوامل مدیریتی، عوامل انسانی، عوامل فرهنگی، عوامل سازمانی، عوامل تکنولوژیکی، عوامل محیطی) که هرکدام از این عوامل به بخش های فرعی تری تقسیم می شوند. مقصود از عوامل مدیریت عدم آگاهی مدیران، فقدان دانش و تجربه، فقدان انگیزه و همچنین از فقدان افراد متخصص و عدم انگیزه و علاقه کارکنان به عنوان عومل انسانی و از عوامل تکنولوژی از عواملی همچون فقدان امکانات گسترده و عدم تطابق سیستمها و فقدان پهنای باند و عوامل محیطی همچون عدم وجود شبکه، فقدان قوانین و مقررات حقوقی و فقدان سیاستگذاری می توانند بر بهره گیری فناوری اطلاعات تاثیر بسزایی بگذارند (کاظمی و همکاران،1387).

1-7) فرضیات پژوهش

این مطالعه زیرا از روش سلسه مراتبی بهره گیری می کند و نوع مطالعه اکتشافی می باشد فرضیه ندارد.

1-8) تعاریف عملیاتی متغیرها

  • فن آوری اطلاعات

فن اوری اطلاعات در واقع ضبط ‏، ذخیره سازی ، پردازش، بازیابی ، انتقال و دریافت اطلاعات یاری می کند و فناوری

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. آیا عوامل مدیریتی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
  2. آیا عوامل انسانی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
  3. آیا عوامل فرهنگی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
  4. آیا عوامل محیطی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
  5. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  6. آیا عوامل تکنولوژیکی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
  7. آیا عوامل سازمانی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر بهره گیری بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت در استان گیلان  با فرمت ورد