ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5  فرآیند ارزیابی، مراحل ارزیابی عملکرد

در برنامه ریزی جهت مطالعه امکان پذیری و نیز مطالعه تاثیر و کارآمدی برنامه ریزی صورت گرفته در 3 مرحله برنامه ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد این مراحل را می‌توان به تبیین ذیل بیان نمود.
مرحله اول: ارزیابی پیش از اجرا( امکان سنجی برنامه ها).                                       .
مرحله دوم: نظارت و ارزیابی (نظارت).                                                         .
مرحله سوم؛ ارزیابی پس از اجرا (ارزشیابی).                                   .
امکان‌سنجی پیش از اجرا یا فقدان ظرفیت‌های فنی، نهادی، قانونی و مالی را برای اجرای سیاست های ارزیابی کرده ودرجه واقع بینی اهداف و سیاست ها را افزایش می دهد (این نوع ارزیابی خود میتواند از نتایج ارزیابی برنامه های گذشته برای انجام صحیح ارزیابی قبل از اجرا بهره گیری کند). نظارت حین اجرا خطاهای هدف گذاری، برآورد منابع، تاثیر و یا خطاهای اجرایی یا انحرافات نا شی از تغییر شرایط پیرامونی را شناسایی کرده زمینه ساز اقدام به موقع برنامه ریزان برای اصلاح برنامه ها خواهد گردید و ارزیابی‎های پس از اجرا با ارزشیابی معناداری، کارآمدی و اهمیت برنامه ها و سیاست های در حرکت به سمت توسعه تصویری واقعی از وضعیت موجود اقتصادی و اجتماعی در آستانه برنامه‌های بعدی ارائه خواهد داد.

هر فرآیندی شامل مجموعه ای از فعالیت ها و اقدامات با توالی و ترتیب خاص منطقی و هدفدار می‎باشد. در فرآیند ارزیابی عملکرد نیز، هر مدل و الگویی که انتخاب گردد، طی مراحل و رعایت نظم و توالی فعالیت های ذیل ضروری می باشد(راهنمای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی، 37):

الف) تدوین شاخص ها و ابعاد و محورهای مربوطه و تعیین واحد سنجش آن ها

ب) تعیین وزن شاخص ها، به لحاظ اهمیت آنها و سقف امتیازات مربوطه

ج) استانداردگذاری و تعیین وضعیت مطلوب هر شاخص

د) سنجش و اندازه گیری از طریق مقایسه عملکرد واقعی پایان دوره ارزیابی با استاندارد مطلوب از قبل تعیین شده.

و) استخراج و تحلیل نتایج.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی:

  • ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران.

اهداف فرعی

  • فراهم آوردن اطلاعات ضروری و مفید برای مدیران بانک به مقصود بهبود در فرآیند برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع.
  • تجزیه و تحلیل کارایی شعب بانک به مقصود شناسایی نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود.
  • یافتن راهکاری موثر به مقصود ارزیابی عملکرد شعب بانک.
  • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان مازندران.
  • تعیین منابع ناکارآمدی واحدها ی بانک کشاورزی مازندران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران  با فرمت ورد