تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-4) نتایج کلی پژوهش

با در نظر داشتن نتایج حاصله از تحلیل های آماری، فرضیه اول پژوهش که بر طبق آن اثر منفی تقسیم سود بر سرمایه گذاری ، برای شرکتهای با کیفیت بالاتر گزارشگری مالی ، کمتر می باشد، مورد تایید قرار می گیرد. لذا شرکت های با کیفیت بالاتر گزارشگری مالی از طریق ارائه گزارش های مالی با کیفیت می توانند با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی موجود، از آثار منفی تقسیم سود بر سرمایه گذاری های شرکت بکاهند . به طوری که نشان داده ایم ارتقای سطح کیفی گزارشگری مالی معادل انحراف معیار برای شرکتی با میانگین کیفیت گزارشگری مالی منجر به 78/12 درصد کاهش در اثر منفی تقسیم سود بر سرمایه گذاری می گردد. لذا     می توان ادعا نمود که ارائه اطلاعات دقیق تر از طریق گزارشگری مالی موجب ارتقاء بینش ذینفعان بازار سرمایه و کاهش اطلاعات نامتقارن گردیده و می تواند باعث گردد که شرکت ها از پروژه های سرمایه گذاری باارزش و دارای ارزش فعلی خالص مثبت پیش روی شان، به دلیل تقسیم سود و متعاقبا کاهش وجوه و منابع داخلی، صرفنظر ننمایند .

پس در یک بازار سرمایه ناکارا، کاهش اطلاعات نامتقارن موجب سهولت دسترسی شرکت ها به منابع خارجی برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری گردیده و نتیجه آن کاهش رقابت مابین انتخاب پروژه های سرمایه گذاری و تقسیم سود برای وجوه داخلی می باشد.

فرضیه دوم پژوهش که ادعا می نمود تأثیر کیفیت بالاتر گزارشگری مالی در کاهش اثر منفی تقسیم سود بر سرمایه گذاری های پژوهش و توسعه نسبت به سایر مخارج سرمایه ای بیشتر و چشمگیرتر می باشد، مورد تایید قرار نگرفته می باشد. دلیل این امر را شاید بتوان به شرایط خاص بازار سرمایه ایران و گریز از عدم اطمینان سرمایه گذاران نسبت داد.به نظر می رسد به دلیل نامشهود بودن ماهیت فعالیت های پژوهش و توسعه و ابهام در بازده آتی متصور از آن ، کیفیت گزارشگری مالی بالا در بازار سرمایه ایران نتوانسته می باشد به گونه معناداری این ابهام و عدم اطمینان را تحت تاثیر قرار دهد و باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی گردد و به نظر می رسد منابع داخلی به منبع اصلی برای تامین مالی این گونه پروژه ها و سرمایه گذاری ها تبدیل گردیده و نتوانسته می باشد آثار منفی تقسیم سود را به عنوان یک منبع داخلی بر روی این نوع سرمایه گذاری ها تعدیل نماید.

فرضیه سوم پژوهش که ادعا می نماید تأثیر کیفیت بالای گزارشگری مالی در کاهش اثر منفی تقسیم سود بر سرمایه گذاری، برای شرکت های دارای فرصت رشد بالا قوی تر و چشمگیرتر از شرکت های دارای فرصت رشد پائین می باشد، مورد تایید قرار گرفته می باشد.

لذا می توان پذیرفت که در بازار سرمایه ایران، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر می تواند اطلاعات نامتقارن موجود بین شرکت و سرمایه گذاران و ذینفعان بازار سرمایه را نسبت به شرکت های با فرصت رشد بالاتر که منافع و بازده های ناشی از آن در آینده متصور می باشد، کاهش دهد. لذا سطح کیفی بالای گزارشگری مالی توانسته می باشد از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، اطمینان ذینفعان و بهره گیری کنندگان از گزارش های مالی را نسبت به منافع آتی ناشی از فرصت های رشد تامین نماید و باعث کاهش محدودیت های دسترسی به تامین مالی برون سازمانی برای این نوع شرکت ها گردد و پس موجب کاهش رقابت مابین تقسیم سود و سرمایه گذاری برای وجوه داخلی شده و در نتیجه آثار منفی و محدود کننده تقسیم سود را بر سرمایه گذاری تعدیل می نماید .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-4) اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف علمی

ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد و همچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد.

هدف اولیه و اصلی از انجام این پژوهش، عیان کردن تأثیر مهم کیفیت گزارشگری  مالی و اطلاعات مالی در کاهش آثار محدود کننده تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری  شرکت ها از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ما بین مدیران و سرمایه گذاران می باشد.

در واقع، این پژوهش در پی روشن ساختن آثار مثبت و تعدیل کننده کیفیت بالای گزارشگری مالی شرکت ها بر روی شیوه توجه سرمایه گذاران به سیاست های تقسیم سود شرکت هاست، که تاثیرات محدود کننده تقسیم سود را بر روی تصمیمات سرمایه گذاری، کاهش می دهد و میتواند باعث گردد که شرکت ها از طرح های سرمایه گذاری با ارزش خود، به نفع تقسیم سود، صرفنظر ننمایند.

-هدف بعدی این پژوهش، روشن ساختن آثار معتدل کننده کیفیت گزارشگری مالی  نسبت به تاثیرات محدود کننده تقسیم سود بر سرمایه گذاری های پژوهش و توسعه می باشد که طبیعتا این نوع سرمایه گذاری ها به دلیل عدم اطمینان و تردید نسبت به منافع و  جریان های نقدی آتی، دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری مابین مدیران و سرمایه گذاران بوده و اینکه کیفیت بالای گزارشگری مالی میتواند این عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر را تنزل بخشیده و تأثیر مؤثرتری اعمال نماید .

هدف دیگر این پژوهش، روشن ساختن آثار چشمگیرتر و تأثیر معتدل کننده تر کیفیت بالای گزارشگری مالی بر روی شرکت هایی می باشد که قسمت نسبتا زیادی و بزرگی از  ارزش شرکت، در گرو فرصتهای رشد آتی آن هاست. به دلیل آنکه جریان های نقدی آتی ناشی از فرصت های رشد شرکت ها، ذاتا نامطمئن و غیرقابل شناسایی و اثبات می باشد،  پس ما در پی آن هستیم که نشان دهیم کاهش تاثیرات منفی تقسیم سود بر روی  تصمیمات سرمایه گذاری این نوع شرکت ها که با عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر و بیشتری مواجه هستند، قوی تر می باشد و کیفیت گزارشگری مالی برای این نوع شرکت ها، تأثیر  مؤثرتری اعمال می ‌کند.

1-4-2) اهداف کاربردی

تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکار می گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به مؤثرترین اقدام تاکید دارند وعلت ها را کمتر مورد توجه قرارمی دهند. نتایج حاصله ازاین پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذارن، مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد .

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید